Outplacement

… odborná spolupráce a podpora při uvolňování zaměstnanců společnosti
z pracovně - právního vztahu.

Cíl programu

Prvotním cílem programu „outplacement“ není zajistit uvolněným zaměstnancům práci, ale naučit je být úspěšnými na trhu práce.

Podpora a pomoc

 • Zvládnutí počátečních emocí zaměstnanců společnosti
 • Vedení individuálních pohovorů a konzultací se zaměstnanci uvolněnými ze zaměstnaneckého poměru s cílem zmírnit či zcela odstranit jejich nejistotu a obavy z budoucnosti

Analýza a vyhodnocení

 • Schopností, znalostí a postojů zaměstnanců – účastníků programu „outplacement“
 • Silných a slabých stránek a identifikace schopností či dovedností
 • Doporučení vzdělávacích programů pro další profesní rozvoj
  (rekvalifikační kurzy, školení)

Osvojení

 • Stylizace a uspořádání profesního životopisu
 • Efektivní prezentace své osoby, svých znalostí, dovedností a zkušeností, komunikačních a vyjednávacích dovedností
 • Způsobu úspěšného vedení přijímacího pohovoru

Absolvováním programu pracovník získává

 • Základní orientaci na trhu práce
 • Informace o struktuře potenciálních zaměstnavatelů
 • Zařazení do databáze společnosti Challenge
 • Aktivní pomoci konzultantů při vyhledávání nových pracovních příležitostí
 • Průběžné konzultace prostřednictvím „hotline“ a „online“ služeb
  s konzultanty Challenge
 • Informace týkající se možné přípravy na vlastní podnikatelskou dráhu
 • Objektivní představy o platových možnostech zaměstnance
 • Odbornou podporu profesionálních konzultantů v situacích, které mohou příznivě ovlivnit výsledek jejich pracovního uplatnění

Struktura a obsah programu

Jedná se o individuální projekty, jejichž rozměr, struktura a obsah jsou sjednávány dle požadavků klienta a dle konkrétních znalostí, zkušeností a očekávání pracovníků uvolňovaných ze zaměstnaneckého poměru.